گزارش خبرگزاری امریکایی از خیابانهای تهران:مردم می گویند جنگ نمی شود

گزارش خبرگزاری امریکایی از خیابانهای تهران:مردم می گویند جنگ نمی شود

برخوردهای کریمانه حسن(ع)؛ از مردی‌که به او فحش‌داد تا شاخه‌گلی که زنی به امام‌ داد

برخوردهای کریمانه حسن(ع)؛ از مردی‌که به او فحش‌داد تا شاخه‌گلی که زنی به امام‌ داد