روز: نوامبر 8, 2018

ابهام در بازنشستگی گزینه اول تصدی شهرداری تهران؛ “کشت پور” هم مانند “افشانی” می‌شود؟

ابهام در بازنشستگی گزینه اول تصدی شهرداری تهران؛ “کشت پور” هم مانند “افشانی” می‌شود؟