روز: آوریل 2, 2019

اظهارات آشنا درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسه ویژه با رهبر معظم انقلاب

اظهارات آشنا درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسه ویژه با رهبر معظم انقلاب