ارزان ترین و گران‌ترین استان ایران را بشناسید

ارزان ترین و گران‌ترین استان ایران را بشناسیدبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج مطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد، متوسط میزان درآمد ماهیانه خانوار شهری با رشد Û±Ûµ.Û¶ درصدی به Û³ میلیون و ÛµÛ· هزار تومان و میزان هزینه خانوار شهری نیز با رشد Û±Ûµ.Û· درصدی به ماهیانه Û² میلیون و Û·Û´Û¶ هزار تومان رسیده است.

علاوه بر این متوسط میزان درآمد ماهیانه یک خانوار روستایی با رشد ۱۴.۱ درصدی به یک‌میلیون ۶۸۰ هزار تومان و میانگین هزینه خانوار روستایی نیز با رشد ۱۳.۹ درصدی به یک‌میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده است.

نتیجه این آمارگیری نشان می‌دهد، Ù…توسط هزینه‌ Ú©Ù„ خالص سالانه‌ ÛŒÚ© خانوار شهری Ù£Ù¢Ù©.٥٢٥ Ù‡Ø²Ø§Ø± ریال (سالانه Û³Û² میلیون و Û¹ÛµÛ² هزار و ÛµÛ°Û° تومان) Ø¨ÙˆØ¯Ù‡ که نسبت به رقم مشابه در سال قبل Ù¡Ù¥.Ù§ Ø¯Ø±ØµØ¯ افزایش نشان می Ø¯Ù‡Ø¯.

از هزینه‌ Ú©Ù„ سالانه‌ Ø®Ø§Ù†ÙˆØ§Ø± شهری٧٦.٧٥٠ هزار Ø±ÛŒØ§Ù„ با سهم ٢٣.Ù£ Ø¯Ø±ØµØ¯ مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و٢٥٢.٧٧٥ Ù‡Ø²Ø§Ø± ریال با سهم٧٦.Ù§ Ø¯Ø±ØµØ¯ مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با Ù¢Ù¢.Ù¡ درصد Ù…ربوط به هزینه‌ Ø¢Ø±Ø¯ØŒ Ø±Ø´ØªÙ‡ØŒ ØºÙ„ات، Ù†Ø§Ù† و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٣.٠درصد مربوط به مسکن بوده است.

همچنین متوسط درآمد اظهار شده‌ Ø³Ø§Ù„انه‌ یک خانوار شهری ٣٦٦،٨٤٨ هزار ریال(سالانه Û³Û¶ میلیون و Û¶Û¸Û´ هزار و Û¸Û°Û° تومامن) بوده که نسبت به سال قبل، Ù¡Ù¥.Ù¦ Ø¯Ø±ØµØ¯ افزایش داشته است. بر این اساس در سال Ù¡Ù£Ù©Ù¦ Ø±Ø´Ø¯ متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌­دهد که Ù£Ù¤.Ù¤ Ø¯Ø±ØµØ¯ درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.Ù¡ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و٤٩.Ù¥ Ø¯Ø±ØµØ¯ از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦  نشان می‌­دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٤٧.Ù¦ به ٥٠.Ù¦ درصد، یخچال فریزر از ٦٠.Ù¥ به  Ù¦Ù£.Ù¢ درصد، Ø¬Ø§Ø±ÙˆØ¨Ø±Ù‚ÛŒ از ٩٠.٣، به ٩١.Ù  درصد، ماشین لباسشویی از ٨٤.Ù¥ به  Ù¨Ù¦.Ù£ درصد،  Ù…اشین ظرفشویی از Ù¥.Ù¨ Ø¨Ù‡ Ù§.Ù£ درصد و مایکروفر از ١٠.Ù£ به ١٢.Ù¤ درصد Ø§ÙØ²Ø§ÛŒØ´ یافته Ø§Ø³Øª. در سال ١٣٩٦،  Ø¹Ù…ده ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣.Ù¨ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

متوسط هزینه‌ Ú©Ù„ خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی١٧٨.٧٦٠ Ù‡Ø²Ø§Ø± ریال(سالانه Û±Û· میلیون و Û¸Û·Û¶ هزار تومان) Ø¨ÙˆØ¯Ù‡ که  نسبت به سال قبل١٣.Ù© Ø¯Ø±ØµØ¯ افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ Ú©Ù„ سالانه‌ Ø®Ø§Ù†ÙˆØ§Ø± روستایی٦٦.٥٠٤ Ù‡Ø²Ø§Ø± ریال با سهم ٣٧.Ù¢ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١١٢.١٦٦ هزار ریال با سهم Ù¦Ù¢.Ù¨ Ø¯Ø±ØµØ¯ مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با  ٢٥.Ù¢ درصد مربوط به هزینه‌ی آرد، Ø±Ø´ØªÙ‡ØŒ ØºÙ„ات، Ù†Ø§Ù† و فرآوردهای آن و بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با Ù¢Ù©.Ù¡ Ø¯Ø±ØµØ¯ مربوط به مسکن بوده است.

همچنین نتایج گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده­ Ø³Ø§Ù„انه‌ ÛŒÚ© خانوار روستایی ٢٠١.٨٤٢ هزار ریال(سالانه Û²Û° میلیون و Û±Û¸Û´ هزار و Û²Û°Û° تومان) بوده که نسبت به سال قبل Ù¡Ù¤.Ù¡ Ø¯Ø±ØµØ¯ افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌­دهد که Ù¢Ù©.Ù¤ Ø¯Ø±ØµØ¯ از مشاغل مزد و حقوق بگیری، Ù£Ù¡.Ù§ Ø¯Ø±ØµØ¯ از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و Ù£Ù¨.Ù¨ درصد Ø§Ø² محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦  نشان می­‌دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٢٧.Ù  به ٢٩.Ù¦ درصد، یخچال فریزر از ٤١.Ù¦ به ٤٥.Ù¢ درصد، جاروبرقی از ٦٤.Ù¡ به ٦٤.Ù¢ درصد، ماشین لباسشویی از ٥٢.Ù¡  به ٥٣.Ù© درصد، ماشین ظرفشویی از Ù .Ù¢ به Ù .Ù£ درصد و مایکرویو از Ù¡.Ù¦ به Ù¡.Ù© درصد افزایش رسیده است.

در سال ١٣٩٦ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٦٤.٤ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٢٥.١ درصد نفت سفید بوده است.

بررسی Ù…توسط Ù‡Ø²ÛŒÙ†Ù‡ Ú©Ù„ Ø³Ø§Ù„انه ÛŒÚ© Ø®Ø§Ù†ÙˆØ§Ø± Ø´Ù‡Ø±ÛŒ Ù†Ø´Ø§Ù† Ù…ی‌دهد Ú©Ù‡ Ø§Ø³ØªØ§Ù† ØªÙ‡Ø±Ø§Ù† Ø¨Ø§ Ù¤Ù§Ù©.٩٤٨ Ù‡Ø²Ø§Ø± Ø±ÛŒØ§Ù„ Ø¨ÛŒØ´ØªØ±ÛŒÙ† Ùˆ Ø§Ø³ØªØ§Ù† Ú©Ø±Ù…ان Ø¨Ø§ ١٩٢.٣٢٩هزار Ø±ÛŒØ§Ù„ Ú©Ù…ترین Ù‡Ø²ÛŒÙ†Ù‡ Ø±Ø§ Ø¯Ø± Ø³Ø§Ù„ Ù¡Ù£Ù©Ù¦ Ø¯Ø§Ø´ØªÙ‡â€ŒØ§Ù†Ø¯.

همچنین Ø§Ø³ØªØ§Ù† ØªÙ‡Ø±Ø§Ù† Ø¨Ø§ Ù¥Ù¡Ù¥.٣٥١ Ù‡Ø²Ø§Ø± Ø±ÛŒØ§Ù„ Ø¨ÛŒØ´ØªØ±ÛŒÙ† Ùˆ Ø§Ø³ØªØ§Ù† Ø¢Ø°Ø±Ø¨Ø§ÛŒØ¬Ø§Ù† ØºØ±Ø¨ÛŒ Ø¨Ø§ Ù¢Ù¤Ù .٣٩٣ Ù‡Ø²Ø§Ø±Ø±ÛŒØ§Ù„ØŒ Ú©Ù…ترین Ù…توسط Ø¯Ø±Ø¢Ù…د Ø³Ø§Ù„انه ÛŒÚ© خانوارشهری Ø±Ø§ Ø¯Ø± Ø³Ø§Ù„ Ù¡Ù£Ù©Ù¦ Ø¨Ù‡ Ø®ÙˆØ¯ Ø§Ø®ØªØµØ§Øµ Ø¯Ø§Ø¯Ù‡ Ø§Ø³Øª.

60231

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *