با توجه به تکمیل بانک‌های اطلاعاتی :‌ یارانه پردرآمدها حذف می شود

با توجه به تکمیل بانک‌های اطلاعاتی :‌ یارانه پردرآمدها حذف می شود