خداحافظی رونی از بازی‌های ملی/تقدیر ویژه با بازوبند و پیراهن شماره 10

خداحافظی رونی از بازی‌های ملی/تقدیر ویژه با بازوبند و پیراهن شماره 10

میرزایی: برای استانی شدن انتخابات باید برای اقوام سهمیه قائل شویم

میرزایی: برای استانی شدن انتخابات باید برای اقوام سهمیه قائل شویم